1- انجام کلیه امور مربوط به چاپ کتب تألیفی یا ترجمه محققان دانشگاه اعم از هماهنگی­های داوری علمی کتب، ارتباط مناسب با انتشارات و چاپ­خانه جهت چاپ با کیفیت و مناسب کتب و تحویل به موقع کتب چاپ شده به مولفان.

2- نیازسنجی سالانه از دانشکده­ها و مراکز تحقیقاتی درخصوص کتب دیجیتال و چاپی مورد نیازِ به­روز برای تجهیز کتاب­خانه­ها.

3- بررسی منابع علمی مورد نیازِ اعلام شده توسط دانشکده­ها و مراکز تحقیقاتی و تهیه لیست نهایی منابع مورد نیاز دانشگاه و تحویلِ آن به قسمت اداری و افسر عامل جهت خرید.

4- انجام اقدامات درخصوص فراهم کردن منابع دیجیتالی مورد نیاز هیئت علمی و محققان دانشگاه و فراهم کردن امکان دسترسی به آن­ها در پورتال معاونت تحقیقات و فن­آوری.