1- نظارت و به روز رسانی کلیه فرآیندهای موجود در معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه.

 

 2- طراحی، برنامه ریزی و توانمندسازی در زمینه انجام فعالیت های پژوهشی اعضای محترم هیئت علمی و پژوهشگران دانشگاه.

3- زمینه سازی جهت انجام طرح های مشاهده­ای اعم از «موردی شاهدی» و «کوهورت ».

4- نظارت و ارزشیابی فعالیت های پژوهشی اعضای محترم هیئت علمی و پژوهشگران دانشگاه.

5- دبیر شورای پژوهشی دانشگاه و مسئول برگزاری منظم جلسات این شورا.

6- ارتباط و هماهنگی با مدیران پژوهش دانشکده­ها و توسعه فعالیت­های پژوهشی بین دانشکده­ای و بین رشته­ای.

7- نظارت بر عملکرد کمیته اخلاق در پژوهش و اخذ گزارش درصورت لزوم.

8- نظارت و ایجاد هماهنگی با فعالیت­های دایره نخبگان و فرهیختگان طی جلسات هفتگی.

9-تنظیم کلیه برنامه ها و اقدامات بر اساس نقشه راه دانشگاه.

10- هماهنگی و تعامل مستمر با ریاست پژوهشگاه.

11- ارائه گزارش هفتگی عملکرد مدیریت های تابعه به معاون تحقیقات و فن آوری.

12- تنظیم جلسات مدیریت های تابعه معاونت و دانشکده ها، پژوهشگاه و مراکز تحقیقاتی تابعه و اخذ گزارش ( فعلا به­صورت هفته ای و به­تدریج ماهیانه ).