شرح وظایف واحد علم سنجی

۱.  تکمیل و به روز رسانی مستمر اطلاعات اعضای هیات علمی در سامانه علم سنجی
۲. اطلاع رسانی و ترویج استفاده از سامانه علم سنجی
۳. اصلاح ، ادغام و ویرایش اطلاعات اعضای هیات علمی در سامانه علم سنجی وزارت بهداشت
۴. تهیه ، انتشار و توزیع گزارشات دوره ای علم سنجی از اعضاء هیات علمی و پژوهشگران
۵. پایش تولیدات علمی اعضاء هیات علمی در سطح دانشکده ها و گروههای آموزشی
۶. اطلاع رسانی مستمر در مورد شیوه صحیح و کامل آدرس دهی نام دانشگاه
۸. بررسی مجلات بی اعتبار و کم اعتبار
۹. 
رصد رتبه ها ی کشوری و بین المللی دانشگاه در نظامهای رتبه بندی بین المللی و ادامه اقدامات لازم برای بهبود آن

۱۰. تحلیل استنادی تولیدات علمی دانشگاه