1- پایش، نظارت و لحاظ مفاد کلیه آیین نامه­های مرتبط با اخلاق در پژوهش.

2- تشکیل و تعیین اعضای کمیته اخلاق دانشگاه و ارائه تقویم برگزاری جلسات.

3- داوری طرح­های تحقیقاتی و اعطای کد اخلاق به طرح­های پژوهشی.

4- تعیین داوران کمیته اخلاق و صدور گواهی داوری جهت لحاظ در امتیازات پژوهشی.

5- هماهنگی با کمیته اخلاق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

6- برگزاری کارگاه­های اخلاق در پژوهش.