دانشگاه علوم پزشکی آجا (ارتش جمهوری اسلامی ایران)

 

شناسه علمی (CV)

الف) مشخصات فردی:

نام و نام خانوادگی: آرمین زارعیان

نام پدر: مرتضی

محل تولد: تهران-1355

شماره پرسنلی: 83739368 -  شماره نظام پرستاری: 8999208

وضعیت تاهل:متأهل

تلفن محل کار:86095370(021)- تلفکس: 43828073 (021)

پست الکترونیک:

E-mails:arminzj@yahoo.com  &  a.zareian@ajaums.ac.ir

 آدرس محل کار وتلفن: خیابان فاطمی غربی-خیابان اعتمادزاده-دانشگاه علوم پزشکی آجا-معاونت تحقیقات و فناوری

ب) مدارج تحصیلی و مرتبه علمی:

مرتبه علمی:دانشیار

وضعیت تحصیلی

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

سال فارغ التحصیلی

دانشگاه

دانشکده

شهر ـ کشور

کارشناسی

پرستاری

1378

علوم پزشکی شیراز

پرستاری و مامایی

شیراز-ایران

کارشناسی ارشد

سلامت جامعه

1382

دانشگاه تربیت مدرس

علوم پزشکی

تهران-ایران

دکترای تخصصی

آموزش پرستاری

1388

دانشگاه تربیت مدرس

علوم پزشکی

تهران-ایران

پسادکترا

متدولوژی و آمار کاربردی

1389

دانشگاه تربیت مدرس

علوم پزشکی

تهران-ایران

فلوشیپ

سیاستگذاری سلامت

1393

دانشگاه ع پ تهران

بهداشت

تهران-ایران

اطلاعات آموزشی

الف) دروس تدریس شده:

·         آمار پیشرفته- مقطع دکتری تخصصی(PhD)-رشته سلامت در بلایا

·         آزمون سازی و ارزشیابی- مقطع دکتری تخصصی(PhD)

·         آمار و روش تحقیق مقاطع کارشناسی ارشد و کارشناسی (گرایش های پرستاری و مدیریت خدمات بهداشتی درمانی)

·         اپیدمیولوژی- مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

·         بهداشت جامعه 1، 2 و 3 مقطع کارشناسی و کارآموزی و کارورزی بهداشت جامعه- مقطع کارشناسی

·         آموزش به بیمار- مقطع کارشناسی

ب) فرصت های مطالعاتی:

*      دوره تربیت مربی آمادگی و پاسخ پزشکی به فوریت های پرتوی-انستیتو پرتو پزشکی نوین. 1387

*      دوره جامع آموزش آینده پژوهی: موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، مرکز آینده پژوهی علوم و فناوری های دفاعی

*      دوره آموزشی مدل یابی معادلات ساختاری: مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره زندگی

*      دوره آموزشی مدلسازی معادلات ساختاری با نرم افزار AMOS : مرکز اطلاعات علمی ایران

*      دوره آموزشی مدل یابی معادلات ساختاری با نرم افزار LISREL: آکادمی تحلیل آماری ایران

 

اطلاعات پژوهشی

 

الف) عناوین پایان نامه های انجام شده:

Ø      مقطع کارشناسی ارشد:

1.       بررسی تأثیر مشارکت والدین بر رفتارهای غیر بهداشتی نوجوانان پسر مدارس راهنمایی منطقه6 تهران. به راهنمایی: دکتر سادات سید باقر مداح

2.       بررسی چگونگی رعایت اصول کنترل عفونت در پرستاران. به راهنمایی: دکتر حسن ناوی پور

Ø      مقطع دکتری تخصصی (PhD):

تبیین مفهوم سبک زندگی نوجوانان پسر به شیوه کیومتدولوژی و طراحی و تحلیل روانسنجی پرسشنامه سبک زندگی نوجوانان پسر ایرانی. به راهنمایی: دکتر فضل الله غفرانی پور

Ø      پسادکترا (Post Doc): 

 مدل استخراجی سنتروئید متد در تحلیل عاملی کیو  وکاربرد آن در کیومتدولوژی. تحت نظارت: دکتر انوشیروان کاظم نژاد 1389.

ب) عنواین مقالات چاپ شده:

مقالات فارسی

1.      زارعیان.آ. سخن سردبیر:کیفیت زندگی. نشریه کیفیت زندگی. 1382؛ 2(1).

2.      زارعیان.آ، مداح.س، غفرانی پور.ف. بررسی تأثیر برنامه درگیرسازی والدین بر استعمال دخانیات در نوجوانان پسر مقطع سوم راهنمایی، دو ماهنامه علمی- پژوهشی دانشور پزشکی، 1385 ، 13 (63).

3.      زارعیان.آ، احمدی.ف. نیازسنجی یادگیری در دوره کارشناسی پرستاری؛ یک مطالعه کیفی، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 1384، 5(2): 81 تا 92.

4.      زارعیان.آ، ناوی پور.ح، احمدی.ف.  بررسی عملکرد پرستاران در ارتباط با کنترل عفونت بیمارستانی، مجله دانشکده پرستاری آجا، 1386، 7 (1).

5.      زارعیان.آ، غفرانی پور.ف، احمدی.ف، کاظم نژاد.ا، اختردانش.ن، محمدی.ع. تبیین مفهوم سبک زندگی در نوجوانان پسر: یک تحقیق کیفی، پژوهش پرستاری، 1386،6و7(2):73تا84.

6.      کلروزی.ف، دادگری.ف، زارعیان.آ.بررسی عوامل مؤثر بر رضایتمندی بیماران از تیم بهداشتی-درمانی در زمینه اجرای مفاد منشور حقوق بیمار در مراکز درمانی آجا واقع در شهر تهران،88-1387. مجله دانشکده پرستاری آجا، 1389، 10 (2).

7.      پیشگویی.ا، زارعیان.آ.بررسی اثرات زیست محیطی جنگ های هسته ای. مجله دانشکده پرستاری آجا، 1390، ویژه نامه، سال یازدهم.

8.      سید مظهری. م، پیشگویی.ا، زارعیان.آ، حبیبی.ه. تأثیر ساکشن لوله تراشه به دو روش باز و بسته بر الگوی ضربان قلب و میزان اکسیژن شریانی بیماران بخش مراقبت ویژه، مجله پرستاری مراقبت ویژه، 1388، 2(4): 133 تا 137.

9.      کلروزی.ف، دادگری.ف، زارعیان.آ. رضایتمندی بیماران از عملکرد تیم بهداشتی-درمانی در زمینه رعایت مفاد منشور حقوق بیمار . مجله طب نظامی. 1389، 12(3):143 تا 148.

10.  پیشگویی.ا، آتش زاده.ف، باباز.ا، زارعیان.آ. مقایسه سه روش سخنرانی، حل مسئله و خودآموزی بارایانه بر مهارت محاسبه دارویی درس مراقبت ویژه دانشجویان کارشناسی پرستاری. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 1391، 12(6).

11.  سیاوشی.س، روشندل.م، زارعیان.آ، اتفاق.ل. تأثیر بازتوانی قلبی بر وضعیت همودینامیک بیماران بعد از جراحی بای پس عروق کرونر. فصلنامه مراقبت مبتنی بر شواهد، 1391، 2(4).

12.  سیاوشی.س، روشندل.م، زارعیان.آ، اتفاق.ل. بررسی تأثیر برنامه مراقبتی بازتوانی قلبی بر کیفیت زندگی بیماران تحت عمل جراحی بای پس عروق کرونر. نشریه پرستاری قلب و عروق، 1391؛1(2).

13.  دانشمندی.م، حبیبی.ه، سیرتی نیا.م، زارعیان.آ، پیشگویی.ا. رضایت شغلی اعضای هیئت علمی دانشگاه های منتخب نظامی، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 1391، 12(6).

14.  پولادی.ش، انوشه.م، کاظم نژاد.ا، زارعیان.آ. عوامل محدود کننده خانواده در مراقبت از سالمند: یک تحلیل درون مایه ای. مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت، 1392، 2(3).

15.  پولادی.ش، انوشه.م، کاظم نژاد.ا، زارعیان.آ. تبیین مفهوم بصیرت در مراقبت از سالمند. مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 1392، 11(7).

16.  شجاعی.ا،نحریر.ب،نادری.ن،زارعیان.آ. بررسیتأثیرآموزشبهبیماروپیگیریتلفنیتوسطپرستاربرمیزانامیدواریبیماران نارسایی قلبی. آموزش پرستاری، 1392؛2 (3):26-16

17.  ستارزاده م، زارعیان، آ. دانایی ش. تحلیلاکتشافیمؤلفههایمؤثربرآموزشبهمددجودربیمارستانولیعصر )عج( ناجا: مطالعهمقطعیتحلیلی. مجله طب انتظامی، 1392؛2 (3): 67-74

18.  معروفی زاده.س، زارعیان.آ، سیگاری.ن. خصوصیات روان سنجی نسخه های 14، 10 و 4 عبارتی "مقیاس تنش درک شده" در بیماران مبتلا به آسم. فصلنامه پایش، 1393؛ 13 (4): 465-457

19.  شجاعی.ا،نحریر.ب،نادری.ن،زارعیان.آ. بررسی مقایسه آموزش به بیمار و پیگیری تلفنی توسط پرستار بر میزان اضطراب بیماران مبتلا به نارسایی قلبی. فصلنامه پرستاری داخلی- جراحی، 1393؛ 3(1): 60-52.

20.  آرمین زارعیان، حسن ناوی پور، فضل الله احمدی. بررسی عملکرد پرستاران در ارتباط با کنترل عفونت بیمارستانی. فصلنامه دانشکده پرستاری ارتش (آجا)، 7 (1)،1386

21.  آرمین زارعیان، مریم ستارزاده. رهیافتی در باب چگونگی و ماهیت آینده پژوهی. فصلنامه دانشکده پرستاری ارتش (آجا)، 11 (1) 1390

22.  علیرضا امان الهی، زهرا فارسی، آرمین زارعیان. الویت ها و اعتبار منابع اطلاعاتی مورد استفاده از دیدگاه اعضاء هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی آجا: تحلیل محتوا. نشریه مطالعات آموزشی (نما)، 2(1). 1392

23.  مریم ستارزاده، شبنم دانایی، آرمین زارعیان. چالش ها، موانع و تجارب پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان های نظامی و انتظامی. فصلنامه دانشکده پرستاری ارتش (آجا)، 13 (2) 1392

24.  زهرا نظام آبادی، نسرین جعفری گلستان، زهرا فارسی، آرمین زارعیان. کاربرد یادگیری الکترونیکی در آموزش مهارت های بالینی پرستاری. نشریه مطالعات آموزشی (نما)، 2(2) 1392

25.  احمد دولت یاری، سیمین تاج شریفی فر، آرمین زارعیان، داوود تدریسی. رضایت مندی اعضای خانواده بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه: نتایج یک مطالعه چند مرکزی در بیمارستان های منتخب نظامی. فصلنامه علوم مراقبتی نظامی، 1(1). 1393

26.  محمد دانشمندی، مریم نظام زاده، آرمین زارعیان. بررسی میزان آمادگی در مقابله با حوادث غیر مترقبه در یکی از بیمارستان های منتخب تهران. فصلنامه علوم مراقبتی نظامی، 1(1) 1393

27.  کتایون کرباسچی، آرمین زارعیان، فهیمه دادگری، سید عباس سیادتی. مراقبت از خود مبتنی بر الگوی اورم در کارکنان نظامی مبتلا به سرطان و نقش پرستاران. فصلنامه دانشکده پرستاری ارتش (آجا)، 14 (2) 1393

28.  منیره عبادی، سیمین شریفی فر، آرمین زارعیان. مقایسه تأثیر آموزش حفاظت فردی در حملات شیمیایی به دو روش اجرای آموزش سنتی و آموزش به روش شبیه سازی بر دانش دانشجویان پرستاری نظامی. فصلنامه ابن سینا، 1(1) 1392.

29.  نسرین جعفری گلستان ، آرمین زارعیان. سمیه آزرمی تاثیر اجرای برنامه بازآموزی بر کیفیت ثبت و گزارش نویسی پرستاران شاغل در مراکز درمانی آجا. فصلنامه سفیدپوشان سبز، 40 1393

30.  زهرا سادات موسوی ثانی، سید امیر حسین پیشگویی، آرمین زارعیان. سید داود تدریسی بررسی پایایی مقیاس FOURاصلی و اصلاح شده بر بیماران بستری شده در بخشمراقبت های ویژه. مجله علوم پزشکی رازی  21(128) 1393

31.  زهرا نظام آبادی، نسرین جعفری، زهرا فارسی، آرمین زارعیان. دانشپرستارانبخش هایمراقبتویژهبیمارستانهایمنتخبشهر تهران در زمینه تفسیر گازهای خون شریانی. نشریه پرستاری قلب و عروق، 3(2) 1393

32.   زهرا سادات موسوی ثانی، سید امیر حسین پیشگویی، آرمین زارعیان. سید داود تدریسی اصلاح و اعتباریابی مقیاس تعیین سطح هوشیاری FOUR. نشریه پرستاری قلب و عروق، 2(4) 1392

33.  منیره عبادی، سیمین شریفی فر، آرمین زاعیان. بررسیتاثیرآموزشحفاظتفردیدرحملاتشیمیاییبرنگرشدانشجویان پرستاریآجابهدوروشآموزشیسخنرانیوشبیهسازی. فصلنامهپرستاروپزشکدررزم1393

34.  منیره عبادی، سیمین شریفی فر، آرمین زاعیان. مقایسهدانش،نگرشومهارتخودحفاظتیدرجنگهایشیمیایی دردانشجویانپرستاریارتشبراساسشهرمحلسکونت. فصلنامه علوم مراقبتی نظامی، 2(1)، 1394

35.  سمیرا املایی خوزانی، آرمین زارعیان،مریم روشندل. بررسیتأثیربرگزاریجلساتآموزشیبراساسمدلاعتقادبهداشتی برنگرشسربازاندرپیشگیریازمصرفسیگار فصلنامه علوم مراقبتی نظامی ، 2(2)، 1394

36.  کتایون کرباسچی، آرمین زارعیان،فهیمه دادگری، عباس سیادتی. تأثیربرنامهخودمراقبتیمبتنیبرالگویاورمبرکیفیتزندگیبیمارانسرطانی تحتشیمیدرمانیدرکارکناننظامی. فصلنامه علوم مراقبتی نظامی، 2(2)، 1394

37.  آزادهقربانزاده،نسرینجعفریگلستان،شهلاعلیاری،آرمینزارعیان. تأثیراجرایبرنامه یمدیریتریسکبرمهارتآمادهسازیالکترولیتهایتغلیظشدهتوسط کارکنانپرستاریبخشهایاورژانسمراکزدرمانیآجا. فصلنامه علوم مراقبتی نظامی، 2(2)، 1394

38.  مهدیجعفری،شهلاعلیاری،آرمینزارعیان، فهیمهدادگری. طراحیواجرایبرنامهآموزشبهمددجویانبستریدربخشویژهقلب:یکمطالعهمقدماتی. فصلنامه علوم مراقبتی نظامی، 2(3)، 1394

39.  شهلا علیاری ، آرمین زارعیان، زهرا حاتمی، محبوبه علیاری تبیینتجربه هاوخاطراتمعنویکارکنانبهداشتودرماندردفاعمقدسبهروشتحلیل محتوایکیفیتجمیعی. مجله طب نظامی، 17(3)،1394

40.   آزادهقربانزاده،نسرینجعفریگلستان،شهلاعلیاری،آرمینزارعیان. مدیریتریسک: راهکاریایمنبرایآمادهسازیالکترولیتهایتغلیظشده. مجله دانشکده پرستاری ارتش ج.ا.ا، 15(1)، 1394

41.  مهدیجعفری،شهلاعلیاری،آرمینزارعیان ، فهیمهدادگری. نقشآموزشیپرستاران مجله دانشکده پرستاری ارتش ج.ا.ا، 15(1)، 1394

42.  محمدتوکلی،مریمروشندل، آرمینزارعیان،آراسبدباغمقدم. بررسیوضعیتخستگیبیمارانبستریدربخش هایهمودیالیزبیمارستانهایتابعهآجا. فصلنامه علوم مراقبتی نظامی، 2(4)، 1394

43.  مریم روشندل،محمد توکلی،آرمینزارعیان، آراسب دباغ مقدم.عواملمؤثربرخستگیبیمارانهمودیالیزی.مجله دانشکده پرستاری ارتش ج.ا.ا، 15(2)، 1394.

44.  سعید فروغی، فاطمه الحانی، انوشیروان کاظم نژاد، آرمین زارعیان.تبییننقشارزشهادراخلاقحرفهایپرستاری: یکمطالعهتماتیک. یافته، 18(1)، 1395.

45.  مهدی محمدعلی خلج، آرمین زارعیان. طراحی و برازش الگوی ساختاری پیاده سازی مدیریت دانش در دانشگاه علوم پزشکی آجا. مجله علوم مراقبتی نظامی، 3(2)، 1395

46.  محمد توکلی ، مریم روشندل، آرمین زارعیان، امیر حسین پیشگویی. بررسی تأثیر برنامه آموزشی تغذیه محور بر خستگی بیماران همودیالیزی. 3(2)، 1395.

47.  فهیمه عابدینی ، آرمین زارعیان، فاطمه الحانی، فاطمه تیموری. اجرای مدل توانمندسازی خانواده محور بر شاخص های توانمندی بیماران با دریچه مصنوعی قلب در بیمارستان های نیروهای مسلح. 3(3)، 1395.

48.  رقیه سیدی، سیمین تاج شریفی فر، آرمین زارعیان. تب های خونریزی دهنده ابولا و کریمه کونگو و نقش خود حفاظتی در پیشگیری از ابتلا به آن. 3(3)، 1395.

49.  ناهید رجایی، فاطمه تیموری، اعظم سجادی، آرمین زارعیان، مرجان سید مظهری. بررسی تاثیر آروماتراپی استنشاقی بر معیار های فیزیولوژیک و سایکولوژیک بیماران کاندید عمل پیوندعروق کرونر: یک مطالعه پایلوت. نشریه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی البرز، 5(3).1395.

50.  Shojaee.A, Nehrir.B, Naderi.N, Zareiyan.A. Assessment of the effect of patient’s education and telephone follow up by nurse on readmission of patients with heart faiulure. Iran J Crit Care Nurs, 2013; 6(1):29-28.

51.  Pouladi.SH, Anoosheh.M, Kazemnejad.A, Zareiyan.A. Skill, sacrifice and forbearing as the desirable outcomes of aged care in Iranian families: A thematic analysis. Jokull Journal,2013; 63(9).

52.  Zareiyan.A, Ghofranipour.F,Ahmadi.F, Kazemnejad.A,Akhtardanesh.N, Mohammadi.E. Determining the structure of influential factors for Iranian mal adolescents lifestyle; A thematic Analysis. Indian Journal of Community Medicine, 2013;

53.  Maroufizadeh S, Zareiyan A, Sigari N. Reliability and validity of the Persian version of the perceived stress scale (PSS-10) in adults with asthma. Arch Iran Med. 2014; 17(5): 361 – 365.

54.  Pouladi.SH, Anoosheh.M, Kazemnejad.A, Zareiyan.A. The Various Perspective of Iranian families of elder care in family: A Q-Methodological Study. Bulleten of the Georgian Academy of science, 2014; 8(2).

55.  Dolatyari, A, Sharififar. S, Zareiyan. A, Tadrisi. D. Translation and validation of family satisfaction questionnaire of adult patients hospitalized in Intensive Care Units.: Iranian Jornal of Critical Care Nuingrs, 2015; 8(2):59-68

56.  Khalaj M, Zareiyan A. Design and Implementation of Knowledge Management in the Structural Model Fit of AJA University of Medical Sciences.Military Caring Sciences. 2016; 3(2). 69-79.

57.   Tavakoli M, Roshandel M, Zareiyan A, Pishgooie A. The Effect of Nutrition-Based Education Program on Fatigue in Patients on Hemodialysis.Military Caring Sciences. 2016;3(2). 80-89.

58.   Foroughi S, Alhani F, Kazemnejad A, Zareiyan A.  Explaining the Role of Interactive Acceptability of Profession in Ethical Nursing Care: A Thematic Study. Journal of Chemical and Pharmaceutical Sciences. 2016; 9(3). 1051-1059

59.  Abedini F, Zareiyan A,Alhani F, Teymouri F. Assessing the Impact of Family-Centered Empowerment Model on Self-Care of Patients with Prosthetic Heart Valves. Crit Care Nurs J. 2016; 9(3):e8371.

60.   Foroughi S, Alhani F, Kazemnejad A, Zareiyan A.  Explaining the Role of Interactive Acceptability of Profession in Ethical Nursing Care: A Thematic Study.  Journal of Chemical and Pharmaceutical Sciences. 2016; 9(3).

61.  Zareiyan A. Healthy or Unhealthy Lifestyle: A Thematic Analysis of Iranian Male Adolescents' Perspectives. Iranian journal of nursing and midwifery research, 2017

62.  Rajai N. Sajadi SA. Teymouri F.  Zareiyan A. The Effect of Aromatherapy with Lavender Essential Oil on Anxiety and Stress in Patients Undergoing Coronary Artery Bypass Graft Surgery. Jundishapur Journal of Chronic Disease Care. 2016 5(4).

63.  Monireh Ebadi, Simin-Taj Sharififar, Armin Zareiyan. Methods of Acquiring Insight, Knowledge, and Skills Regarding Self-Protection in Incidents and Chemical Warfare for the New Students of School of Army Nursing. Journal of Rescue and Relief. 2016 7(4).

64.  Pishgooie A H, Zare Shorakie H, Zareiyan A, Atashzadeh Shoorideh F, Forghani M. Evaluation of Quality of Life and Its Effective Factors in Military Patients and Relatives with Coronary Artery Disease in Tehran, Iran, 2016– A Cross Sectional Study. J Mil Med. 2018; 20 (2) :212-22.

65.  Hamid Sharif Nia, Vida Shafipour, Kelly-Ann Allen, Mohammad Reza Heidari, Jamshid Yazdani-Charati, Armin Zareiyan. A Second-Order Confirmatory Factor Analysis of the Moral Distress Scale-Revised for Nurses. Nursing Ethics. 2017.

66.  Fahimeh Hosseini, Marzieh Momennasab, Shahrzad Yektatalab, Armin Zareiyan. Patients’ perception of dignity in Iranian general hospital settings. Nursing Ethics. 2018.

67.  Somayeh Azarmi, Shahla Aliyari, Armin Zareian, Simintaj Sharififar. Research Barriers from the Viewpoints of Faculty Members of a Military University of Medical Sciences. J Arch Mil Med. (In Press):e66867.

68.  Fahimeh Alsadat Hosseini.Marzieh Momennasab,Shahrzad Yektatalab,Armin Zareiyan. Presence: the cornerstone of spiritual needs among hospitalised patients. Scandivain Journal of Caring Sciences.2018.

 

 

 

ج) مقالات ارائه شده در کنگره ها:

1.      زارعیان،آ. نظری.ع. اهمیت نقش والدین در آموزش جنسی نوجوانان پسر بر اساس موازین اسلامی. همایش اسلام و سلامت، سخنران، تهران، دیماه 1381.

2.      زارعیان.آ. همایش کشوری آموزش و ارتقاء سلامت، شرکت فعال، 13 اسفند 1380.

3.      Zareiyan.A.Iranian Heart Association. Attending as participant. 2004.tehran, Iran.

4.      زارعیان.آ، مداح.س، غفرانی پور.ف. بررسی تأثیر برنامه درگیرسازی والدین بر استعمال دخانیات در نوجوانان پسر مقطع سوم راهنمایی. همایش سراسری پرستار و مردمان سالم در سال 2010، سخنران، تبریز، بهمن ماه 1382.

5.      زارعیان.آ. اولین همایش سراسری کیفیت زندگی. عضو کمیته اجرایی دانشجویی. تهران، اسفند 1383.

6.      زارعیان.آ، مداح.س، غفرانی پور.ف. بررسی تأثیر برنامه درگیرسازی خانواده بر رفتارهای تغذیه ای در نوجوانان پسر منطقه 6 تهران. هشتمین کنگره تغذیه ایران، پوستر، تهران، شهریورماه 1383.

7.      زارعیان.آ، ستارزاده،م. بررسی چگونگی بکارگیری مدل سیستم رفتاری جانسون در مراقبت پرستاری از بیماران قلبی- عروقی. سخنران، پنجمین همایش پرستاری ویژه. بهمن ماه 1383.

8.      ستارزاده،م، زارعیان.آ. تدوین چگونگی ثبت گزارشات پرستاری در بخش های ویژه. پنجمین همایش پرستاری ویژه. همکار سخنران، بهمن ماه 1383.

9.      زارعیان.آ، ستارزاده.م. بیوتروریسم هوایی؛ اقدامات پرستاری نظامی و بهداشت جامعه. کنگره سراسری طب هوا و فضا، سخنران، تهران، آبانماه 1385.

10.  زارعیان.آ، بخشی.م، پیشگویی.ا. مراقبت بهداشتی در سفرهای هوایی و طراحی چارچوب اپیدمیولوژیک در پرستاری هوا و فضا. کنگره سراسری طب هوا و فضا، سخنران، تهران، آبانماه 1385.

11.  پیشگویی.ا، برومند.س، عالیخانی.ش، سیدمظهری.م، زارعیان.آ، بخشی.م. صدمات فشاری. کنگره سراسری طب هوا و فضا، همکار سخنران، تهران، آبانماه 1385.

12.  بخشی.م، پیشگویی.ا، زارعیان.آ. ترمبوز وریدهای عمقی در هوانوردی. کنگره سراسری طب هوا و فضا، همکار سخنران، تهران، آبانماه 1385.

13.  زارعیان.آ، کیومتدولوژی؛ رویکردی کمی-کیفی در پژوهش. اولین کنگره ملی تحقیقات کیفی در علوم سلامتی، سخنران، تهران، اسفند 1386

14.  زارعیان.آ، نظریه پردازی در پرستاری نظامی. چهارمین کنگره سراسری علمی، کاربردی طب نظامی. سخنران. تهران، خردادماه 1387.

15.  زارعیان.آ. عضو کمیته علمی، همایش نوآوری در پرستاری و مامایی. تهران، اسفند ماه 1387.

16.   زارعیان.آ. کنفرانس ارزشیابی و اعتباربخشی در آموزش علوم پزشکی. شرکت فعال، تهران، تیرماه 1388.

17.  زارعیان.آ. همایش تغییر ساختار اقتصاد بیمارستانی. شرکت فعال، تهران، بیمارستان شهدای تجریش، 1389.

18.  فراهانی.م، زارعیان.آ، تحقیق عملی در پرستاری. همکار سخنران، همایش پرستاری ایران در سال 1400؛ افق ها و چالش ها. 1388.

19.  زارعیان.آ. چهارمین همایش علمی-کاربردی بهداشت و درمان نیروهای مسلح. شرکت فعال. تهران.1391.

20.  زارعیان.آ. عضو کمیته علمی، اولین همایش گذشته، حال و آینده مراقبت های ویژه. دانشگاه ع پ شهید بهشتی. 1391.

21.  زارعیان.آ. لشکری.م. پایش و بررسی های پرستاری بیمار با شکم حاد. سخنران پانل، جامعه جراحان ایران، تهران. 1392.

22.  زارعیان.آ. همایش پرستاری و مدیریت بحران. عضو کمیته علمی و هیئت رئیسه. اداره بهداشت و درمان نیروی زمینی آجا. 20/12/1391.

23.  پیشگویی.ا، زارعیان.آ. برررسی اثرات زیست محیطی جنگ های هسته ای. همایش سراسری پرستاران نیروهای مسلح. 28/2/1390

 

 

د) تألیف کتاب:

1.       زارعیان.آ، مداح.س. کلیات پرستاری بهداشت جامعه. انتشارات سنجش. تهران. 1381.

2.       زارعیان.آ، مداح.س. کلیات پرستاری بهداشت جامعه. ویراست دوم (تجدید چاپ)  انتشارات سنجش. تهران. 1387.

3.       زارعیان. آ و همکاران. مبانی ابزارسازی در علوم سلامت. انتشارات جامعه نگر. چاپ دوم. تهران. 1396.

4.       زارعیان. آ و همکاران. اندازه گیری و اندازه گیری تغییر. انتشارات جامعه نگر. چاپ اول. تهران. 1397.

ه) مدرس کارگاه

1.     کارگاه: استاندارد سازی مراقبت پرستاری. دانشکده پرستاری آجا، تهران، 1385.

2.     کارگاه: طراحی سئوال و ارزیابی آزمون. دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، 1385. (اولین)

3.     کارگاه: ارزیابی آزمون. دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، 1385. (دومین)

4.     کارگاه: روش تحقیق مقدماتی. دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، 1387. (اولین)

5.     کارگاه: طراحی و تدوین طرح درس آموزشی. دانشگاه علوم پزشکی آجا، 1388.

6.     کارگاه: طراحی سئوال و ارزیابی آزمون. دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، 1385. (سومین)

7.     کارگاه: ابزارسازی با تأکید بر ابزارهای پژوهشی. دانشگاه ع پ تهران، 31/1/1390(اولین)

8.     کارگاه: ابزارسازی با تأکید بر ابزارهای پژوهشی. دانشگاه ع پ تهران، 4/3/1390(دومین)

9.     کارگاه :آزمون سازی در مطالعات کمی. دانشگاه ع پ تهران، 21و22/4/1390(سومین)

10.کارگاه :آزمون سازی در مطالعات کمی. دانشگاه ع پ تهران، 29و30/11/1390(چهارمین)

11.کارگاه :آزمون سازی در مطالعات کمی. دانشگاه ع پ تهران، نیمسال اول (پنجمین)

12. کارگاه :آزمون سازی در مطالعات کمی. دانشگاه ع پ تهران، 19و20/2/1391(ششمین)

13. کارگاه :آزمون سازی در مطالعات کمی. دانشگاه ع پ تهران، 10و11/4/1391(هفتمین)

14. کارگاه :آزمون سازی در مطالعات کمی. دانشگاه ع پ تهران، 29/4/1391(هشتمین)

15. کارگاه :آزمون سازی در مطالعات کمی. دانشگاه ع پ آجا، 13/4/1392(نهمین)

16. کارگاه :آزمون سازی در مطالعات کمی. دانشگاه ع پ بابل، 16/6/1392(دهمین)

17. کارگاه: روش های تحقیق کیفی. دانشگاه ع پ آجا، 21-17/2/1391 (اولین)

18. کارگاه : پروتکل نویسی در بحران. کنگره بین المللی ب و د و مدیریت درمان.1390

19. کارگاه: آشنایی با نرم افزار SPSS. دانشگاه ع پ آجا. 21 و22/6/1390(اولین)

20. کارگاه: آشنایی با نرم افزار SPSSدر تحلیل داده های پزشکی( آمار توصیفی و استنباطی) دانشگاه ع پ آجا. 26 تا28/6/1390(دومین)

21. کارگاه: تحلیل مطالعات کیفی. دانشگاه ع پ شهید بهشتی. تیرماه 1391. (دومین)

22. کارگاه :آزمون سازی در مطالعات کمی. دانشگاه ع پ ساری، 19و 20/7/1393(یازدهمین)

23. کارگاه: آشنایی با نرم افزار SPSSدر تحلیل داده های پزشکی( آمار توصیفی و استنباطی) دانشگاه ع پ آجا. 7 و8/7/1393(سومین)

24. کارگاه طراحی و اعتبارسنجی پرسشنامه در طب سنتی ایران. دانشگاه ع پ تهران،25و 24/10/1394(یازدهمین)

25. کارگاه :آزمون سازی در مطالعات کمی. دانشگاه ع پ لرستان، 29و 28/10/1394(دوازدهمین)

26. کارگاه تحلیل محتوای کیفی. دانشگاه ع پ آجا. اردیبهشت ماه 1394

27. کارگاه مفهوم پردازی در طب سنتی. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. 23 و 24 اردیبهشت 1395

28. کارگاه :آزمون سازی در مطالعات کمی. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، 11و 12/9/1395(سیزدهمین)

29. کارگاه :آزمون سازی در مطالعات کمی. دانشگاه ع پ مازندران، 24و 25/9/1395(چهاردهمین)

30. کارگاه: مبانی ابزارسازی در علوم سلامت. دانشگاه ع پ آجا. اسفند ماه 1395(پانزده مین)

31. کارگاه: مبانی ابزارسازی در علوم سلامت. دانشگاه ع پ گیلان. اردیبهشت ماه 1397(شانزدهمین)

32. کارگاه: مبانی ابزارسازی در علوم سلامت. دانشگاه ع پ مشهد. تیر ماه 1397(هفدهمین)

33. کارگاه: مبانی ابزارسازی در علوم سلامت. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی. تیرماه ماه 1397(هیجدهمین)

34. کارگاه: مبانی ابزارسازی در علوم سلامت. دانشگاه ع پ آجا. تیرماه ماه 1397(نوزده مین)

35.  کارگاه: مبانی ابزارسازی در علوم سلامت. دانشگاه ع پ بیرجند. شهریور ماه 1397(بیست مین)

36. کارگاه: مبانی ابزارسازی در علوم سلامت. دانشگاه ع پ همدان.آبان ماه 1397(بیست ویک مین)

37. کارگاه: مبانی ابزارسازی در علوم سلامت. مرکز تحقیقات اخلاق پزشکی. اسفند ماه 1396(بیست و دومین)

38. کارگاه: مبانی ابزارسازی در علوم سلامت. دانشگاه ع پ سمنان. آبان ماه 1396(بیست و سومین)

39. کارگاه: مدل یابی معادلات ساختاری. دانشگاه ع پ آجا. مرداد ماه 1396(اولین)

40. کارگاه: اصول کاسمین در ابزارسازی. دانشگاه علوم پزشکی اهواز. اردیبهشت ماه 1397. (اولین)

 

 

و) شرکت  در کارگاه

1.     کارگاه: آشنایی با کتابخانه ملی دیجیتال و نحوه جستجو. دانشگاه علوم پزشکی آجا، 1387.

2.     کارگاه: آشنایی با مبانی و شاخص های علم سنجی H-Indexو محاسبه آن. دانشگاه علوم پزشکی آجا، 1387.

3.     کارگاه: مقاله نویسی به زبان انگلیسی. دانشگاه علوم پزشکی آجا، 1388.

4.     کارگاه: طراحی و تدوین طرح درس آموزشی. دانشگاه علوم پزشکی آجا، 1388.

5.     کارگاه: آشنایی با مفاهیم علم سنجی شاخص: H-Index. دانشگاه علوم پزشکی آجا، 1388.

6.     کارگاه: آشنایی با نرم افزار SPSS. دانشگاه ع پ آجا. 21 و22/6/1390

7.     کارگاه: اندازه گیری قضاوت کارشناسان بر اساس مدلی از WHO. دانشگاه علوم پزشکی مشهد. 1390.

8.     کارگاه: اعتبار بخشی مراکز درمانی. چهارمین همایش علمی-کاربردی بهداشت و درمان نیروهای مسلح. دانشگاه ع پ آجا. 22/9/1392.

9.     کارگاه: پزشکی جامعه نگر (طرح امام رضا(ع)). چهارمین همایش علمی-کاربردی بهداشت و درمان نیروهای مسلح. دانشگاه ع پ آجا. 22/9/1392.

10. کارگاه: مدیریت بحران بیمارستانها. چهارمین همایش علمی-کاربردی بهداشت و درمان نیروهای مسلح. دانشگاه ع پ آجا. 23/9/1392.

ز) راهنمایی رساله مقطع دکتری تخصصی (PhD):

1.      محمد مهدی سالاری. طراحی و تحلیل روانسنجی پرسشنامه فرسودگی شغلی پرستاران نظامی به شیوه کیو متدولوژی. دا. ع . بقیه الله( عج). به راهنمایی: دکتر آرمین زارعیان

2.      الهام پارسا. طراحی و اعتبار یابی ابزار تشخیصی سوءمزاج گرم و سرد معده در طب سنتی ایران. دانشگاه ع پ شهید بهشتی. دانشکده طب سنتی. در حال اجرا

3.       سیدمحمدعلی سروش زاده. تبیین مفهوم کیفیات ملموسه ثانویه در طب سنتی ایران. دانشگاه ع پ تهران . دانشکده طب سنتی. در حال اجرا

4.        وحید قنبری.  چهارچوب اخلاقی تصمیم گیری تریاژ در زمان بلایا دانشگاه ع پ تهران . دانشکده بهداشت. گروه سلامت در بلایا و فوریت ها. در حال اجرا

5.      ندا ناظم اکباتانی. طراحی، روانسنجی و اجرای  ابزار سنجش آزار زنان درمحیط کار: یک مطالعه ترکیبی اکتشافی. دانشگاه ع پ تهران. دانشکده پرستاری و مامایی. گروه بهداشت باروری. در حال اجرا

6.        الهام رضایی . تبیین سلامت باروری در زنان مبتلا به لوپوس اریتماتوز سیستمیک: طراحیو روانسنجی ابزار. دانشگاه ع پ تهران. دانشکده پرستاری و مامایی. گروه بهداشت باروری. در حال اجرا

7.      فوزیه صناعتی. طراحی و روانسنجی ابزار ارزیابی رفتارهای مرتبط با سلامت باروری در مردان ایرانی: یک مطالعه ترکیبی اکتشافی متوالی. دانشگاه ع پ تهران. دانشکده پرستاری و مامایی. گروه بهداشت باروری. در حال اجرا

8.      معصومه نمازی. تبیین مفهوم سلامت باروری در زنان مبتلا به اندومترویوز: طراحی و روانسنجی ابزار.دانشکده پرستاری و مامایی. گروه بهداشت باروری. در حال اجرا       

 

ح) مشاوره رساله مقطع دکتری تخصصی (PhD):

1.      شهناز پولادی. طراحی و روانسنجی پرسشنامه توانمندی خانواده در ارائه مراقبت از سالمند. پرستاری. استاد راهنما: دکتر انوشه، اساتید مشاور: دکتر آرمین زارعیان، دکتر انوشیروان کاظم نژاد. دانشگاه تربیت مدرس. 1392.

2.      سعید فروغی. طراحی و روانسنجی ابزار سنجش مراقبت اخلاق حرفه ای در پرستاری. استاد راهنما: دکتر فاطمه الحانی، استاد مشاور: دکتر آرمین زارعیان. دانشگاه تربیت مدرس. 1395

3.      فاطمه السادات سید نعمت اله روشن. طراحی و اعتباریابی ابزار اندازه گیری کیفیت زندگی زنان. پرستاری. استاد راهنما: دکتر فاطمه الحانی، استاد مشاور: دکتر آرمین زارعیان. دانشگاه تربیت مدرس. در حال اجرا

4.       مهرنوش خوش تراش. طراحی و اعتبارسنجی ابزار سبک زندگی مرتبط با سلامت افراد با عفونت  اچ آی وی. پرستاری.  استاد راهنما: دکتر معصومه فراهانی، استاد مشاور: دکتر آرمین زارعیان. دانشگاه ع پ ایران. در حال اجرا

5.      زهرا هادیان. طراحی و اعتباریابی ابزار مسئولیت پذیری اجتماعی پرستاران مبتنی بر دیدگاه مددجویان. پرستاری. استاد راهنما: دکتر حمید پیروی، استاد مشاور: دکتر آرمین زارعیان. دانشگاه ع پ ایران. در حال اجرا.

6.      فهیمه السادات حسینی. طراحی و اعتبار سنجی پرسشنامه سنجش نیازهای معنوی بیماران بستری. پرستاری.  استاد راهنما: دکتر مرضیه مومن نسب، استاد مشاور: دکتر آرمین زارعیان. دانشگاه ع پ شیراز. در حال اجرا.

7.      پریا بهرامی. طراحی ابزار ارزشیابی "سامانه فرماندهی حادثه"  درمراکز "ستاد عملیات بحران"  در حوادث و بلایا. سلامت در بلایا و فوریت ها. استاد راهنما: دکتر علی اردلان، استاد مشاور: دکتر آرمین زارعیان. دانشگاه ع پ تهران. در حال اجرا.

8.      قدسیه جوینی.  طراحی و اعتباریابی ابزار ارزیابی مشارکت نوجوانان ایرانی. کاردرمانی.  استاد راهنما: دکتر لاله لاجوردی، استاد مشاور: دکتر آرمین زارعیان. دانشگاه ع پ ایران. در حال اجرا.

9.       سیمین تاج شریفی فر.  تدوین مدل ارزیابی عملکرد بیمارستان ها در پاسخگویی به رویدادهای بیولوژیک. سلامت در بلایا. استاد راهنما: دکتر جهانگیری، استاد مشاور: دکتر آرمین زارعیان. دانشگاه ع پ شهید بهشتی. در حال اجرا.

10.  مسلم دهقانی زاده.   طراحی مدل بومی "انگیزه انجام آکوپیشن" مبتنی بر مدل موهو در نوجوانان فلج مغزی و آزمون مدل به روش مدل‌یابی معادلات ساختاری. کاردرمانی. استاد راهنما: دکتر ملاحت اکبرفهیمی ، استاد مشاور: دکتر آرمین زارعیان. دانشگاه ع پ ایران. در حال اجرا.   

11.  پریسا جعفری. طراحی و اعتبار سنجی ابزار تشخیصی سوءمزاج گرم و سرد کبد در طب سنتی ایران. استاد راهنما: دکتر مکبری نژاد ، استاد مشاور: دکتر آرمین زارعیان. طب سنتی. دانشگاه ع پ شهید بهشتی. در حال اجرا. 

12.  شیوا صالحی. سلامت دربلایا. دانشکده بهداشت. گروه سلامت در بلایا و فوریت ها. در حال اجرا

13.  الهه حجتی. آرمین زارعیان.  بررسی تأثیر مداخلات آکیوپیشن محور بر مهارتهای خودتعیین گری دختران نوجوانان در معرض خطر اختلالات هیجانی-رفتاری در چهارچوب موهو. کاردرمانی. استاد راهنما: دکتر نرگس شفارودی ، استاد مشاور: دکتر آرمین زارعیان. دانشگاه ع پ ایران. در حال اجرا.                     

14.  آسیه مودی. طراحی- اعتباریابی بالینی، اجرا و امکان سنجی سیستم تریاژ مامایی.  مامایی.  استاد راهنما: دکتر مینا ایروانی. استاد مشاور: آرمین زارعیان. دانشگاه ع پ جندی شاپور اهواز. در حال اجرا

 

ط) راهنمایی پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد:

1.      حامد مهدوی. بهبود فرایند نوبت دهی و درخواست دهی به بیماران درمانگاه بیمارستان 501 با روش شبیه سازی. طرح نخبگان. 1392

2.      شناخت موانع و تسهیل کننده های بهره مندی از سیستم HISدر بیمارستان امام رضا (ع) 87-89. طرح نخبگان. 1389.

3.      کرباسچی، ک، زارعیان، آ، دادگری، ف، سیادتی ، ع، تأثیر برنامه خود مراقبتی مبتنی بر الگوی اورم بر کیفیت زندگی بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی در کارکنان نظامی مراجعه کننده به بیمارستان منتخب آجا،1393

4.      املایی، س، زارعیان، آ، روشندل، م. بررسی تاثیر به کار گیری مدل اعتقاد بهداشتی بر اتخاذ رفتار های پیشگیری کننده از مصرف سیگار در سربازان پادگان های نظامی منتخب آجا.1394

5.      فهیمه عابدینی، زارعیان آ. بررسی تاثیر اجرای الگوی توانمندسازی خانواده محور بر خودمراقبتی بیماران با دریچه مصنوعی قلب در بیمارستانهای نیروهای مسلح.1395

6.      نجمه طهماسبی. ترجمه، بازنگری و اعتبار یابی بالینی ابزار غیرکلامی درد در بیماران دچار کاهش سطح هوشیاری در بخش مراقبت ویژه بیمارستان های منتخب نظامی. دا ع پ آجا. دانشکده پرستاری.1396

7.      سید جعفر موسوی. طراحی و اعتباریابی بالینی ابزار پیش بینی خونریزی بعد از عمل جراحی قلب باز در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان های منتخب نیروهای مسلح. دا ع پ آجا. دانشکده پرستاری.1396

8.      مهدیه محبوبی فر. تأثیر برنامه مراقبتی مبتنی بر تئوری شناختی اجتماعی بندورا بر خودکارامدی و تبعیت از درمان بیماران مبتلابه اختلالات دریچه¬ای قلب در بیمارستانهای تابعه نیروهای مسلح. دا ع پ آجا. دانشکده پرستاری. در حال اجرا.

9.      لیلا فروغی. تأثیر برنامه اخلاق حرفه ای(حضوری والکترونیک) بر عملکرد پرستاران و رضایت مندی بیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس بیمارستان های تابعه نیروهای مسلح. دا ع پ آجا. دانشکده پرستاری. در حال اجرا.

10.  رضا خلیفه. بررسی تاثیرگذاری داروهای طب ایرانی بر درمان بیماری دیابت با رویکرد مدلهای خطی طولی در کارکنان نظامی مبتلا به دیابت. طرح نخبگان. دانشگاه ع پ آجا

11.  آروین برزنجی. طراحی و اعتباریابی ابزار سنجش درد غیرکلامی در بیماران دارای لوله تراشه تحت جراحی قلب باز در بخش مراقبت های ویژه. طرح نخبگان. دانشگاه ع پ آجا.

12. 

ی) مشاوره پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد:

1.      اسماء شجاعی. بتول نحریر، آرمین زارعیان بررسی تاثیر آموزش بیمار و پیگیری تلفنی بر کاهش بستری شدن مجدد و اضطراب و امیدواری در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی مراجعه کننده به بیمارستانهای منتخب تهران. دانشگاه ع پ بقیه الله. 1391.

2.      سعید سیاوشی. مریم روشندل، آرمین زارعیان. بررسی تأثیر برنامه مراقبتی بازتوانی قلبی بر شاخص های همودینامیک و کیفیت زندگی بیماران تحت عمل جراحی بای پس عروق کرونردر بیمارستان های منتخب تهران. دانشگاه ع پ آجا. 1391.  

3.      امیر حسین پیشگویی. بررسی عوامل مؤثر بر اینترنت به روش تحلیل مسیر با استفاده از تئوری رفتار منطقی در دانشجویان و مدرسین دانشکده پرستاری ارتش در سال 1390. طرح تحقیقاتی. 1390.

4.      زهرا نظام آبادی. نسرین جعفری، آرمین زارعیان. بررسی مقایسه ای  تأثیر آموزش  به روش سخنرانی  و برنامه یادگیری الکترونیکی بر میزان مهارت شناختی تفسیر گازهای خون شریانی پرستاران شاغل در  بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان های آجا در شهر تهران. دانشگاه ع پ آجا

5.      زهرا سادات موسوی ثانی. امیرحسین پیشگویی، آرمین زارعیان. اصلاح و اعتباریابی مقیاس سطح هوشیاری 4 نمره ای جدید. دانشگاه ع پ آجا

6.      منیره عبادی. سیمین شریفی فر، آرمین زارعیان. مقایسه تأثیر آموزش حفاظت فردی در حملات شیمیایی به روش نمایش و شبیه سازی شده بر دانش و عملکرد دانشجویان کارشناس پرستاری دانشکده پرستاری ارتش. دانشگاه ع پ آجا

7.      احمد دولتیاری. سیمین شریفی فر، آرمین زارعیان. ترجمه و اعتبار یابی ابزار رضایت مندی اعضا خانواده بیماران بزرگسال در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان های منتخب تهران. دانشگاه ع پ آجا. 1395.

8.      علیرضا امان الهی. زهرا فارسی، آرمین زارعیان. منابع اطلاعاتی مورد استفاده اعضاء هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی آجا به روش تحلیل محتوا. طرح نخبگان. 1391.

9.      قربانزاده، آ،جعفری، ن، علیاری، ش، زارعیان، آ. تأثیراجرایبرنامهمدیریتریسکبرمهارتآمادهسازیالکترولیتهایتغلیظشدهتوسط کارکنانپرستاریبخشهایاورژانسمراکزدرمانیآجا. دانشگاه ع پ آجا.1394

10.  جعفری، م، علیاری، ش، زارعیان، آ. بررسی تأثیر بکارگیری برنامه (طراحی آموزش به مددجو) بر عملکرد آموزشی پرستاران و رضایت آموزشی مددجویان در بخش ویژه قلب بیمارستان 576 ارتش شیراز دانشگاه ع پ آجا.1394

11.  جلال ترکاشوند. فهمیه دادگری، آرمین زارعیان.  بررسی تاثیر آموزش به روش پرسید بر  اداره  عوارض داروهای شیمی درمانی در بیماران سرطانی بستری در بیمارستانهای منتخب آجا. دانشگاه ع پ آجا 1395

12.  معصومه کمالی. زهرا فارسی، آرمین زارعیان. بررسی تاثیر وضعیت بدن بر حجم باقی مانده معده بیماران با تهویه مکانیکی بستری در بخش های مراقبت ویژه. دانشگاه ع پ آجا.1396

13.  محمد توکلی ، مریم روشندل، آرمین زارعیان. بررسی تأثیر برنامه آموزشی تغذیه محور بر خستگی بیماران همودیالیزی. دانشگاه ع پ آجا. 1395.

14.  رقیه سیدی. سیمین شریفی فر، آرمین زارعیان.بررسی مقایسه ای دو روش آموزشی شبیه سازی و سخنرانی بر دانش، نگرش و عملکرد خودحفاظتی دانشجویان پرستاری آجا در مواجهه با بیماران مبتلا به تب های ویروسی خونریزی دهنده. دانشگاه ع پ آجا. 1395.

15.  حلیمه زارع. امیرحسین پیشگویی، آرمین زارعیان. بررسی مقایسه ای مدل مراقبت پیگیرانه و مدل مراقبت مشارکتی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر بستری در بیمارستان های منتخب نظامی شهر تهران. دانشگاه ع پ آجا. 1395.

16.  مسعود چهری. زهرا فارسی، آرمین زارعیان. بررسی تأثیر برنامه مراقبتی مبتنی بر مدل ارتقاء سلامت پندر بر کیفیت زندگی و خود مراقبتی بیماران دارای نارسایی احتقانی قلب. دانشگاه ع پ آجا. 1396

17.  ریحانه رحمتی. امیرحسین پیشگویی، آرمین زارعیان. بررسی اثربخشی سبک رهبری بر شدت تعارض اخلاقی و قصد ترک خدمت در پرستاران شاغل در بخش¬های روان بیمارستان¬های نظامی منتخب شهر تهران. دانشگاه ع پ آجا. در حال اجرا

18.   مهسا میمندی. اکرم آزاد، آرمین زارعیان. اعتباریابی تکمیلی ابزار ارزیابی دست¬نویسی فارسی(PHAT) برای دانش آموزان پایه دوم و سوم ابتدایی. کاردرمانی. دانشگاه ع پ ایران. در حال اجرا 

19.  ادریس عبدی فر. آلیس خاچیان، آرمین زارعیان. بررسی تأثیر بسته آموزشی تدوین‌شده بر کاربردپذیری ابزار ارزیابی زخم بیتس جنسن. دانشگاه ع پ ایران. در حال اجرا 

20.   میثم حسینی امیری.  تاثیر اجرای مدل فرایند موازی توسعه یافته بر دانش، نگرش و عملکرد سربازان چاق. طرح نخبگان. راهنما: شهلا علیاری. 1396.

21.  میثم میسایی. طرح نخبگان. علیرضا خوشدل. 1396.

22.  فرشید میرزائی پور. مرجان سید مظهری، آرمین زارعیان. بررسی میزان ارتباط عوامل خطر احتمالی با ابتلا به بیماری کرونری قلب در پرسنل آجا - یک مطالعه مورد شاهدی. طرح نخبگان. 1396                                   

ک) داوری رساله مقطع دکتری تخصصی (PhD):

1.      رقیه نوری زاده. طراحی و روان­سنجی ابزارسنجش تصمیم گیری در زنان دارای بارداری ناخواسته. بهداشت باروری. دانشگاه ع پ شهید بهشتی. به راهنمایی دکتر عیسی محمدی.

2.       نسرین حنیفی. چگونگی شکل گیری انگیزش دانشجویان پرستاری در آموزش بالینی. دانشگاه علوم پزشکی تهران. پرستاری. به راهنمایی دکتر سرور پرویزی.1391

3.      ناهید جوادی فر. طراحی و روانسنجی ابزاری بومی جهت بررسی تجربه انطباق با نقش مادری  در زنان نخست زای ایرانی.بهداشت باروری. دانشگاه علوم پزشکی تهران. به راهنمایی دکتر فرشته مجلسی.1391.

4.      فرنوش رشوند. طراحی و تعیین ویژگی های روانسنجی ابزار بررسی مراقبت پرستاری ایمن: یک مطالعه ترکیبی اکتشافی متوالی. دانشگاه علوم پزشکی تهران. پرستاری. به راهنمایی دکتر مهوش صلصالی.

5.      اسماعیل حیدرانلو.طراحی و اعتباریابی ابزار عملکردی ارزشیابی آمادگی بیمارستان ها در مواجهه با حوادث و بلایای طبیعی. پرستاری.دانشگاه ع پ بقیه الله (عج). به راهنمایی دکتر حمیدرضا خانکه و دکتر عباس عبادی

ل) داوری پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد:

1.      سمیه رامشی. بررسی تأثیر برنامه آموزشی پیشگیری از یبوست بر برآیندهای مورد انتظار در بیماران بعد از عمل جراحی قلب در بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج). به راهنمایی فخرالدین فیضی.

2.      محمد نوابی. بررسی مقایسه ای تأثیر پیگیری مراقبتی تلفنی و پیامکی بر وضعیت فرسودگی شغلی پرستاران نظامی بیمارستانهای ارتش شهر تهران سال 1390. به راهنمایی خانم همدانی زاده.

3.      هنگامه حبیبی. بررسی بکارگیری دو شیوه نوین ارزشیابی (DOPs & Mini Cex) بر وضعیت مهارت های بالینی دانشجویان پرستاری. 1391. به راهنمایی دکتر مرتضی خاقانی زاده

4.      سمیه آزرمی. بررسی تأثیر برنامه مراقبتی بر الگوی سازگاری روی بر راهکارهای تطابقی جانبازان قطع عضو اندام تحتانی. به راهنمایی دکتر زهرا فارسی

5.      فائضه بنی یعقوبی. بررسی مقایسه ای دو شیوه آموزش اداره مصدومین پرتویی به روش سنتی و تحت وب بر سطوح یادگیری شناختی دانشجویان دانشکده پرستاری ارتش . 1392. به راهنمایی دکتر شهلا علیاری

6.      مریم عزیزی. بررسی انگیزش شغلی و عوامل مؤثر بر آن در پرستاران شاغل در مراکز بهداشتی درمانی آجا. طرح تحقیقاتی.

7.      راضیه فراز. بررسی میزان دردهای ستون فقرات و ارتباط آن با رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت در پرستاران شاغل در بیمارستانهای آجا شهر تهران 1392. طرح تحقیقاتی به راهنمایی فاطمه کلروزی.

8.      سارا رشیدی فر. بررسی تأثیر اجرای برنامه ممیزی بالینی بر بهره وری پرستاران در بخش های مراقبت ویژه بیمارستان های آجا. به راهنمایی فاطمه کلروزی.

9.      معصومه حاجی زاده. بررسی تأثیر ارائه بسته های آموزش دگر امدادی در مواجهه با زلزله بر میزان اگاهی همسران پرسنل نضامی سال 1392. به راهنمایی دکتر شهلا علیاری.

10.  مریم روحی. بررسی تأثیر آموزه های قرآنی بر میزان اضطراب مرگ پرستاران شاغل در بخش های ویزه بیمارستانهای منتخب شهر تهران. به راهنمایی فهمیمه دادگری.

11.  حمید رضا غلامی. طراحی الگوی  نظام جامع امداد و انتقال در بهداری سپاه. دانشگاه ع پ بقیه الله (عج). به راهنمایی خانم فروغ سرهنگی.

12. 

 

م) داوری مجلات علمی پژوهشی:

1.      پژوهش پرستاری

2.      پایش

3.      فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی ارتش

4.      حیات

5.      مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت

6.      ....  مجلات متعدد داخلی و بین المللی

ن) عضویت در هیئت تحریریه مجلات علمی پژوهشی:

1.      فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ارتش

2.      مجله کیفیت زندگی

3.      فصلنامه دانشکده پرستاری آجا

4.      Journal of Archive in Military medical Sciences (JAAM)

5.      فصلنامه پرستاری مراقبت های ویژه

اطلاعات سمت های اجرایی

 

1.      رئیس دانشکده پرستاری ارتش ج.ا.ا (آجا) . از سال 1388 تا سال 1396

2.      سرپرست معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ارتش ج.ا.ا (آجا). از آبان ماه 1396 تا بهمن 1396.

3.      جانشین معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ارتش ج.ا.ا (آجا). از بهمن 1396 تاکنون.

4.      رئیس کمیته تخصصی پرستاری و پیراپزشکی ستاد کل ن. م.1390-1388

5.      رئیس مرکز تحقیقاتی علوم مراقبتی. 1391 تاکنون

6.      مسئول کارگروه مدیریت دانش. 1392-1390

7.      عضو شورای سیاستگذاری پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. از سال 1392 تا 1394

8.      عضو شورای تدوین نقشه راه دا ع پ آجا. از سال 1392

9.      عضو کارگروه ارتقاء دانشگاه. از سال 1392

10.  دبیر کمیته پژوهش در آموزش دانشگاه. از سال 1392

11.  عضو هیئت بدوی انتظامی اعضای هیئت علمی دانشگاه. از سال 1391 تاکنون

12.  عضو کمیته ویژه طرح رتبه بندی آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی کشور در دانشگاه علوم پزشکی آجا. سال 1390.

13.  رئیس شورای هماهنگی دانشکده پرستاری آجا. 1391 تاکنون.

14.  رئیس شورای آموزش دانشکده پرستاری آجا. 1391 تاکنون.

15.  رئیس شورای پژوهشی دانشکده پرستاری آجا. 1391 تاکنون.

16.  رئیس شورای دفتر توسعه آموزش دانشکده پرستاری آجا. 1391 تاکنون.

17.  عضو شورای پژوهش دانشگاه علوم پزشکی آجا. 1387 تا 1388.

18.  مدیر پژوهش دانشکده پرستاری آجا. 1387 تا 1388

19.  سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری آجا. 1386 تا 1387

20.  عضو مرکز توسعه آموزش دانشکده پرستاری . از سال 1387 تاکنون.

21.  عضو کمیته ارزشیابی درونی دانشکده پرستاری آجا. 1387 تا 1388.

22.  عضو کمیته تألیف و ترجمه دانشکده پرستاری آجا. 1387 تا 1388.

23.  عضو کمیته ارتقاء کیفیت آموزش دانشکده پرستاری آجا. 1387 تا 1388.

 

 

فعالیت فرهنگی و قرآن پژوهی

1.      شرکت در طرح دانش افزایی و توانمندسازی اعضای هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور در حوزه معرفت دینی (طرح معرفت). از تاریخ 9/4/1390 لغایت 14/4/1390. دانشگاه علوم پزشکی مشهد.

2.      شرکت در دوره پنجاه و پنجم بصیرت ویژه کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران. 27/11/1391 تا 2/12/1391. مرکز آموزش بصیرت سازمان عقیدتی سیاسی آجا.

3.      کارگاه اندیشه سیاسی اسلامی وارتقای سطح وحدت، دا. افسری امام علی (ع) تهران،14/8/94