جلسه بررسی شاخص های طرح های نخبگان و فرهیختگان

 جلسه بررسی شاخص های طرح های نخبگان و فرهیختگان در تاریخ 99/04/30 در معاونت تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی آجا برگزار شد.

در این جلسه شاخص های ارتقاء طرح ها بررسی و به بحث و تبادل نظر در این زمینه پرداخته شد.